เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”)ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ในการดำเนินธุรกิจ

 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

   บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายการข้อมูล
   ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น ข้อมูลใบขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน) ระดับการศึกษา อาชีพ ลายมือชื่อ
   ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ช่องทางการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่น ๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
   ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ GPS และข้อมูลจากระบบ Telematics เช่น Mimamori, Teletec ข้อมูลของผู้ขับ ข้อมูล GPS เส้นทางและตำแหน่งของรถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่นๆ
   ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง
   ข้อมูลการใช้ myISUZU เช่น บัญชีผู้ใช้ myISUZU Application ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้ หรือชื่อที่ใช้ใน myISUZU รายละเอียดประวัติการใช้บริการ และการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ภาพถ่าย รูปแบบความสนใจสินค้าและบริการ การแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งาน คำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ ประวัติการติดต่อลูกค้า
   ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติลูกค้า เช่น รายละเอียดประวัติการใช้บริการและการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา รูปแบบความสนใจสินค้าและบริการ คำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ ประวัติการติดต่อลูกค้า การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
   ข้อมูลลูกค้ามุ่งหวัง เช่น รถยนต์ที่ท่านสนใจ ข้อมูลรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน ข้อมูลจากการทดลองขับ ข้อมูลการติดตามลูกค้ามุ่งหวัง ความสนใจสินค้าและบริการ คำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ ประวัติการติดตามลูกค้ามุ่งหวัง
   ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบกระดาษจากการจัดงาน จัดกิจกรรม งานเลี้ยงต่าง ๆ ของบริษัท หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร

   ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งมีการติดตั้งในพื้นที่ของบริษัททั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อการสอดส่องดูแลและรักษาความปลอดภัย
   ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

   โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เราทำได้ หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง
   ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือ ที่บริษัทฯ ได้รับไว้
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของท่านมาจากผู้จำหน่ายอีซูซุที่ได้รับการแต่งตั้ง (“ผู้จำหน่าย”) เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.autotechnic.co.th หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัท (“เว็บไซต์”) ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในเครือของตรีเพชร ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสังเกตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากการใช้งานเว็บเบราเซอร์ หรือ บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากลูกค้าท่านอื่น ๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น เป็นต้น

  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ที่แจ้งไว้ โดยทั่วไปบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านเป็น ลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้ามุ่งหวังของบริษัท (“ลูกค้า”) บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ที่แจ้งไว้ ตราบเท่าที่ท่านยังเป็น ลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคล หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร

 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลต่างๆ ของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือผู้จำหน่าย หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
  3.1 เพื่อใช้ บริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อนึ่ง ในนโยบายฉบับนี้ “บริษัทในกลุ่มตรีเพชร” หมายถึง บริษัทที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือ บริษัท ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

  ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
  3.2 เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสินค้า บริการหรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางต่างๆที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

  ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
  3.3 เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

  ความยินยอมเพื่อบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
  3.4 เพื่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

  การปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ
  3.5 เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

  การปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ
  3.6 เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ความยินยอม
  3.7 เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้า และบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร, การติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจสภาพหรือซ่อมบำรุงรถยนต์, การแจ้งเตือน ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

  การปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ
  3.8 เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันรถยนต์ การปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ
  3.9 เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของท่าน หรือ ของบริษัท อาทิเช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การทำลายทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรมในพื้นที่ รวมถึง สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม กระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิตเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  3.10 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ตามที่กฎหมายกำหนด
  3.11 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด
  3.12 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

  ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

   ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

  2. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

   ในบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

  1. ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึง การติดต่อจากบริษัทฯ หรือ ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ
  2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนาขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
  3. ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
  4. ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
  5. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
  6. ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
 6. การใช้คุกกี้

  “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

 7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

 8. ติดต่อเรา

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
  บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด อีเมล์ : [email protected]
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2652 7527 , 08 5248 0077
  ที่อยู่ : ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ 1494 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  สำหรับธุรกิจ Truck2Hand
  อีเมล์ : [email protected]
  หมายเลขโทรศัพท์: 064 456 6616
  ที่อยู่ : 1494 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  (Data Protection Officer: DPO)
  สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
  คณะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล์ : [email protected]
  ที่อยู่ : 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

  บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

  ประกาศไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้แทนที่นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้า

Top